ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

В изпълнение на изискванията на българското законодателство, „НАТУРПРОДУКТ“ ООД има изграден и функциониращ вътрешен канал за подаване на сигнали, за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз съгласно задълженията на Дружеството по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Законът“).

Редът и условията за подаване на сигнали са регламентирани в приетите Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Вътрешните правила“) на „НАТУРПРОДУКТ“ ООД. Защитата се предоставя на работници, служители и други категории лица, които могат да подават сигнали за нарушения или да получат защита по този ред. Могат да бъдат подавани сигнали за нарушения в определени области на правото. Категориите лица и съответните области на правото са посочени подробно във Вътрешните правила, както и в Закона.

Сигнали могат да бъдат подавани до отговорния служител устно, чрез лична среща, както и писмено, на имейл whistleblowing@naturpro.com (Администратор) и deputywhistleblowing@naturpro.com (Заместник-администратор), като може да използвате формуляр, утвърден по образец на Комисията за защита на личните данни.

Формуляр за подаване на сигнал, както и копие на Вътрешните правила, са достъпни при отговорния служител – Администратор. Можете да се обръщате към отговорния служител за всякаква информация и разяснения по темата, включително за насрочването на лична среща за подаване на сигнал, телефон 02/979 12 19.

Обръщаме внимание, че, като отговорен работодател, „НАТУРПРОДУКТ“ ООД ще разгледа добросъвестно всеки получен сигнал в рамите на Закона. Бихме искали да обърнем внимание обаче, че регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс. В тази връзка „НАТУРПРОДУКТ“ ООД си запазва правото да предприеме всички позволени правни и фактически действия за защита на доброто име и репутация на Дружеството от подобни злонамерени сигнали.

15 декември 2023 г.

„НАТУРПРОДУКТ“ ООД

Menu