ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЛАКАЛУТ ТОМБОЛА (ИГРА С НАГРАДИ)

ЛАКАЛУТ АКТИВ – емисия ЗОДИИ
провеждана от „НАТУРПРОДУКТ“ ООД за период от 15.3.2017 г. до 30.04.2017 г.

I. ОРГАНИЗАТОР

1. Организатор на играта е „НАТУРПРОДУКТ“ ООД, ЕИК 831391117, със седалище и адрес на управление: град София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4.

2. Настоящите правила за провеждане на томбола (игра с награди) ” ЛАКАЛУТ АКТИВ – емисия ЗОДИИ”, са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

3. Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие, може да се включи в играта, започва на 15.3.2017 г. и ще продължи до 30.04.2017 г., освен при промени, съгласно т. 19 или т. 20.

Последният ден, в който участниците могат да се регистрират за участие е 30.04.2017 г.

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. Право на участие в играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице („Участник“), което в периода от 15.3.2017 до 30.04.2017 г. включително, заяви желание за участие, като се регистрира на сайта на „НАТУРПРОДУКТ“ ООД www.lacalut.bg, попълвайки ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПОЛЕТА във формуляра, както и да посочи предпочитания подарък-зодия.

Участието в играта е обвързано с покупка. Всеки, който иска да се включи в играта, трябва да впише номера на фискалния бон, с който да удостовери закупуването на продукта – паста за зъби Лакалут Актив – емисия ЗОДИИ.

5. Eдин фискален бон дава право на една регистрация за участие в томболата.

6. Участието в томболата не е ограничено до местожителство на територията на Република България, съответно в играта могат да участват и участници извън България, като в този случай,
при спечелване на награда, участникът следва да посочи точен адрес за получаване на територията на България – пощенски код, квартал, друга важна особеност.

7. В играта нямат право да участват служители на „НАТУРПРОДУКТ“ ООД и техни роднини по права линия.

ІV. НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ

8. Участниците, спечелили награди, ще бъдат определени на 02.05.2017 г. в централния офис на „НАТУРПРОДУКТ“ в град София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4, чрез изтегляне на произволен принцип на 120 (сто и двадесет) от регистриралите се участници в играта. На всеки от тях ще бъде предоставена съответната предметна награда-зодия, посочена от участника, като предпочитана при регистрацията за участие в играта.

9. Изтеглянето на спечелилите участници се извършва от комисия в състав от трима членове, назначена от Организатора. Комисията удостоверява законосъобразността на тегленето, както и съответствието с настоящите правила. За констатациите си Комисията съставя протокол.

10. Имената на спечелилите участници се обявяват на сайта на „НАТУРПРОДУКТ“ ООД www.lacalut.bg на 08.05.2017 г. Обявяват се само първо име и фамилно име на спечелилите участници с цел защита на техните лични данни като в същия ден се изпраща и имейл-потвърждение до спечелилите.

11. Организаторът предоставя, като предметни награди, на всеки спечелил участник посочения при регистрацията предпочитан подарък-зодия от 12-те зодиакални знака, известни ни – в златен вариант-висулка.

Организаторът не е производител на посочените предмети награди.

12. Спечелилият участник предоставя касовата бележка от покупката – като доказателство за същата. Тя би могла да бъде оригинал или копие. Заедно с нея участникът трябва да изпрати и картонената кутийка от закупената Лакалут Актив Зодия – паста за зъби. Това става като същите се изпращат по пощата до адреса на компанията – „НАТУРПРОДУКТ“ ООД, София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4.

Непотърсени награди до 31.05.2017 г. остават в собственост на Организатора.

13. Предметните награди се изпращат по куриер до всеки от спечелилите участници на адрес, посочен от участника в срок до 30 (тридесет) дни от предоставяне на копието на фискалния бон.

Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

V. ПУБЛИЧНОСТ

14. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта на сайта на „НАТУРПРОДУКТ“ ООД – www.lacalut.bg.

15. Посредством регистрацията си за участие в играта, участникът потвърждава, че се е запознал с настоящите правила и приема техните условия, както и че се съгласява да участва в промоционални събития и публикации в медиите, в случай че бъде изтеглен за спечелил участник.

VI. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

16. Организаторът запазва право да отстрани участник при неспазване на настоящите правила или при опит за измама.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

17.1. Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Посредством регистрацията си за участие в играта, участникът дава съгласие за събиране и съхраняване на негови лични данни за целите на провеждането на играта, както и за осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти/търговски съобщения и други, относно продукти, предлагани на българския пазар от „НАТУРПРОДУКТ“ ООД.)

17.2. При провеждане на играта Организаторът спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, предоставени от участниците за участие в играта, като ги запази конфиденциални и ги използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство и само за целите, посочени в настоящите правила. Всеки един участник има право на достъп до своите данни, съхранявани при Организатора, както и да извършва промени /корекции в предоставените на Организатора лични данни.

17.3. Организаторът на играта е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

18. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани в база данни на Организатора.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

19. Организаторът запазва право да прекрати играта по всяко време, при настъпване на независещи от него обстоятелства, които осуетяват по-нататъшното провеждане и не могат да бъдат отстранени от Организатора. Прекратяването на играта се обявява по реда т. 14 по-горе.

ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

20. Организаторът запазва право по негова преценка да изменя или допълва настоящите правила, предмета на играта или раздаваните предметни награди. Всички промени в играта Организаторът обявява по реда на т. 14.

Промени в сроковете за провеждане на играта или датата на изтегляне на спечелилите участници се обявяват по същия начин.

21. Допълнителна информация за играта всеки участник може да получи на място в офиса на Организатора – град София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4 или на тел. 02/9791219.

22. Споровете между организатора и участник във връзка с играта ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие от компетентния български съд по седалището на Организатора.

Тези правила са утвърдени от Организатора на играта на 22.2.2017 г.